رایگان

برای این درس می خواهیم تایپ دو حرف   i   و   e   را با هم بیاموزیم. این دو حرف را با حرف های قبلی با هم تمرین می کنیم.

برای تایپ   i   انگشت وسط دست راست را از روی مکان پیش‌فرض خود یعنی   k   به بالا حرکت می دهید و پس از تایپ حرف   i   ، آن را به جای پیش‌فرض خود برمی‌گردانید.

برای تایپ حرف   e   هم به همین صورت عمل کرده و با انگشت وسط دست چپ آن را تایپ می کنیم.

 

برای شروع تمرین   SPACE   را بزنید!