رایگان

در این درس اندکی باید از انگشتان خود انعطاف بیشتری نشان دهید. زیرا می خواهیم دو حرف   u   و   r   را یاد بگیریم و به همراه حروف قبلی تمرین کنیم.

یک اصل و قانون کلی وجود دارد: هرگاه برای تایپ حرفی که در خارج از حروف اولیه قرار دارد، انگشت خود را حرکت داده و حرف مورد نظر را تایپ کردیم، باید انگشت را مجدداً به محل اولیه خود باز گردانیم.

برای تایپ حرف   u    انگشت اشاره دست راست از موقعیت اولیه (کلید   j   ) به سمت بالا حرکت می‌کند و پس از تایپ حرف   u   به محل اولیه خود باز می گردد.

برای تایپ حرف   r   نیز به همین روش و با انگشت اشاره دست چپ و حرکت آن از روی   f   به روی کلید   r   و سپس بازگشت انگشت به روی حرف   r   تایپ این حرف را انجام می دهیم.

توجه! به صفحه کلید خود هرگز نگاه نکنید!

 

برای شروع تمرین اول   SPACE   را بزنید!