رایگان

در درس دوم دو حرف   k   و   d   را به همراه دو حرف قبلی یاد خواهیم گرفت.   k    را با انگشت میانی دست راست و   d    را با انگشت میانی دست چپ تایپ می‌کنیم.

انگشتان خود را سفت نکنید. آنها را خیلی رها و راحت روی صفحه کلید قرار دهید. دستان خود را طوری قرار دهید که انگشتانتان روی کلیدهای روی صفحه کلید راحت باشند. در هنگام تمرین به هیچ عنوان انگشتان خود و صفحه کلیدتان را نگاه نکنید! بهتر است هر درس و تمرین های آن را چندین بار تکرار کنید و تا در هر درس حرفه ای نشده اید، به درس بعدی نروید.

توجه! در صورتی که عضو وی تایپ شده اید، همیشه می توانید نمودار پیشرفت و پسرفت خود را در هر درس و هر تمرین مشاهده کنید. برای این منظور وارد بخش کاربری خود شوید و از میان زبان ها، فارسی را انتخاب کنید

 

برای شروع تمرین   SPACE   را بزنید تا اولین تمرین شروع شود!