درس نهم

خ ، ص

برنزی – نقره ای – طلایی
درس دهم

ح ، ض

برنزی – نقره ای – طلایی
درس هفدهم

کلید ترکیبی، آ

برنزی – نقره ای – طلایی